CABRA BLANCA DE RASQUERA
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 BIBLIOGRAFIA
Tesis doctorals i Tesines de recerca

CARNÉ S. (2005). La Cabra Blanca de Rasquera: caracterització estructural de les explotacions i estudi morfològic de la raça. Tesina d'Investigació. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. [PDF 2280kb]

TABAREZ A. (2014). Optimización del protocolo de crioconservación de semen caprino de la raza autóctona en peligro de extinción Blanca de Rasquera. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

VIDILLA M. (2008). Caracterització del creixement dels cabrits de cabra Blanca de Rasquera. Treball Pràctic Tutorat. ETSEA, Universitat de Lleida, Lleida. [PDF 5219kb]

VIDILLA M. (2011). Caracterització del sistema de producció de la cabra Blanca de Rasquera: diversitat genètica, sistema d'explotació i aprofitament pastoral. Projecte Final de Carrera. ETSEA, Universitat de Lleida, Lleida. [PDF 7861kb]

Articles d'Investigació

BADAOUI B., PILLA F., D’ANDREA S., CAPOTE J., JORDANA J., FERRANDO A., DELGADO J.V., MARTÍNEZ A., VIDAL O. and AMILLS M. (2011). Polymorphism of the goat agouti signaling protein (ASIP) gene and its relationship with coat color. Biochemical Genetics, 49: 523-532. [PDF 325kb]

BADAOUI B., MANUNZA A., D’ANDREA M., PILLA F., CAPOTE J., JORDANA J., FERRANDO A., MARTINEZ, A., DELGADO J.V., LANDI V., GÓMEZ M., PONS A., EL OUNI M., VIDAL O. and AMILLS M. (2012). Identification of c.483C>T polymorphism in the caprine tyrosinase-related protein 1 (TYRP1) gene. Italian Journal of Animal Science, 11 (1): 63-67. [PDF 432kb]

CARDOSO T.F., AMILLS M., BERTOLINI F., MARRAS G., ROTHSCHILD M., BOINK G., JORDANA J., CAPOTE J., CAROLAN S., HALLSSON J.H., KANTANEN J., PONS A., LENSTRA J.A. and the ADAPTmap consortium. (2018). Patterns of homozygosity in insular and continental goat breeds. Genetics, Selection, Evolution, 50: 56. doi: 10.1186/s12711-018-0425-7. [PDF 2503kb]

CARNÉ S., ROIG N. y JORDANA J. (2007a). La Cabra Blanca de Rasquera: caracterización estructural de las explotaciones. Archivos de Zootecnia, 56 (213): 43-54. [PDF 55kb]

CARNÉ S., ROIG N. y JORDANA J. (2007b). La Cabra Blanca de Rasquera: caracterización morfométrica y faneróptica. Archivos de Zootecnia, 56 (215): 319-330. [PDF 127kb]

CARNÉ S., CAJA G., GHIRARDI J.J., and SALAMA A.A.K. (2011). Modeling the retention of rumen boluses for the electronic identification of goats. Journal of Dairy Science. 94: 716-726. [PDF 463kb]

FERRANDO A. y JORDANA J. (2009). Análisis de la diversidad mitocondrial de la raza caprina Blanca de Rasquera en sus diferentes zonas de pastoreo. Archivos de Zootecnia, (en premsa). [PDF 104kb]

GINJA C., CORTÉS O., GAMA L.T., DELGADO J.V., AMILLS M., BRUNO DE SOUSA C., CAÑÓN J., CAPOTE J., DUNNER S., FERRANDO A., GÓMEZ CARPIO M., GÓMEZ M., JORDANA J., LANDI V., MANUNZA A., MARTIN-BURRIEL I., PONS A., RODELLAR C., SANTOS-SILVA F., SEVANE N., VIDAL O., ZARAGOZA P., and MARTÍNEZ A. (2017). Conservation of Goat Populations from Southwestern Europe Based on Molecular Diversity Criteria. In: Sustainable Goat Production in Adverse Environments: Volume I. Chapter 29.pp: 509-533. Simões J., Gutiérrez C. (Eds).  Springer, Cham, Switzerland. [PDF 638kb]

GÓMEZ N.C., FERRANDO A. y JORDANA J. (2011). Caracterización genética de la población de cabras autóctonas de la región Apurímac de Perú. AICA - Actas Iberoamericanas de Conservación Animal: XII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, Vol 1. 165-168. [PDF 552kb]

JORDANA J. FERRANDO A. i CASAS M. (2009). Estudi i anàlisi de les matrius de coascendència molecular entre ramats, pobles i zones de pastura en la raça caprina Blanca de Rasquera, per a l’òptima programació dels aparellaments. Recomanacions als criadors per al Programa de Conservació. Informe Tècnic, pp: 11. doi: 10.13140/RG.2.2.28814.38723

JORDANA J. FERRANDO A. i CASAS M. (2012). Proposta d’un sistema adient de control genètic de filiacions per a la bona gestió i verificació del Llibre Genealògic, en la raça caprina Blanca de Rasquera. Informe Tècnic, pp: 9. doi:10.13140/RG.2.2.29441.07522

JORDANA J. (2013). Historia, situación actual y caracterización racial de la población caprina autóctona: Cabra Blanca de Rasquera. Informe Técnico, pp: 67. doi: 10.13140/RG.2.2.32209.97121

JORDANA J. y DELGADO J.V. (2015). Una visión socio-económica de la conservación de las razas y sistemas locales basada en sus productos diferenciados. AICA - Actas Iberoamericanas de Conservación Animal, Vol 6. 1-15. [PDF 249kb]

MANUNZA A., NOCE A., SERRADILLA J.M., GOYACHE F., MARTÍNEZ A., CAPOTE J., DELGADO J.V., JORDANA J., MUÑOZ E., MOLINA A., LANDI V., PONS A., BALTEANU V., TRAORÉ A., VIDILLA M., SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ M., SANCHEZ A. and AMILLS M. (2016). A genome-wide perspective about the diversity and demographic history of seven Spanish goat breeds. Genetics, Selection, Evolution, 48:52. DOI 10.1186/s12711-016-0229-6. [PDF 1844kb]

MARTÍNEZ A., LANDI V., AMILLS M., CAPOTE J., GÓMEZ M., JORDANA J., FERRANDO A., MANUNZA A., MARTÍN D., PONS A., VIDAL O. y DELGADO J.V. (2011). Biodiversidad Caprina en España. Archivos de Zootecnia. 60: 437-440.[PDF 30kb]

MARTÍNEZ A., GAMA L., DELGADO J.V., CAÑÓN J., AMILLS M., BRUNO DE SOUSA C., GINJA C., ZARAGOZA P., MANUNZA A., LANDI V., SEVANE N., CAMACHO E., CAPOTE J., CORTÉS O., DUNNER S., FERRANDO A., GÓMEZ M., JORDANA J., MARTIN-BURRIEL I., PLEGUEZUELOS J., RODELLAR C., MARTÍN D., PONS A., SANTOS-SILVA F. and VIDAL O. (2015). The Southwestern fringe of Europe as an important reservoir of caprine biodiversity. Genetics, Selection, Evolution, 47: 86. DOI:10.1186/s12711-015-0167-8. [PDF 3004kb]

MARTINEZ A., MANUNZA A., DELGADO J.V., LANDI V., ADEBAMBO A., ISMAILA M., CAPOTE J., EL OUNI M.,ELBELTAGY A., ABUSHADY A.M., GALAL S., FERRANDO A., GÓMEZ M., PONS A., BADAOUI B., JORDANA J., VIDAL O. and AMILLS M. (2016). Detecting the existence of gene flow between Spanish and North African goats through a coaslescent approach. Scientific Reports, 6: 1-8. doi:10.1038/srep38935. [PDF 586kb]

PARES P.M. (2013). Skulls symmetry of “White Rasquera” goat. Journal of Life Sciences, 7: 632-636. [PDF 129kb]

PARES P.M. (2015). Geometric Morphometrics to the Study of Skull Sexual Dimorphism in a Local Domestic Goat Breed. Journal of Fisheries & Livestock Production, 3: 141. DOI:10.4172/2332-2608.1000141. [PDF 576kb]

PARÉS, P.M. (2017a). Determinación de índices de similitud entre diversas razas caprinas ibéricas y la Catalana. ITEA, 113 (3): 244-249. [PDF 200kb]

SABATÉ J., CABALLERO M., SALINERO P., VALENZUELA S. y PARÉS P.M. (2011). Estimación del peso vivo en la cabra "Blanca de Rasquera". Pequeños Rumiantes, 12: 7-11. [PDF 510kb]

SABATÉ J., CABALLERO M., SALINERO P., VALENZUELA S. y PARÉS P.M. (2011). Extensa tipología cornual en la raza caprina "Blanca de Rasquera". Pequeños Rumiantes, 12: 12-16. [PDF 545kb]

VIDAL O., DRÖGEMÜLLER C., OBEXER-RUFF G., REBER I., JORDANA J., MARTÍNEZ A., BÂLTEANU V.A., DELGADO J.V., EGHBALSAIED S., LANDI V., GOYACHE F., TRAORÉ A., PAZZOLA M., VACCA G.M., BADAOUI B., PILLA F., D’ANDREA M.S., ÁLVAREZ I., CAPOTE C., SHARAF A., PONS A. and AMILLS M (2017). Differential distribution of Y-chromosome haplotypes in Swiss and Southern European goat breeds. Scientific Reports, 7: 1-6. [PDF 922kb]

VIDILLA M., FERRANDO A., VILLALBA D. and JORDANA J. (2011). Productive characterisation of a goat breed: study of growth CSN1S1 gene polymorphism. Archivos de Zootecnia. 60: 1351-1354. [PDF 174kb]

Articles de Divulgació

ÀLVAREZ S. (2005). La Cabra Blanca de Rasquera. Entre Camps i Animals, 53, 30-31.

FERNÁNDEZ G., ADÁN S., CAMACHO M.E., PONS A., BARBA C., JORDANA J., ZARAGOZA P., MARTÍN BURRIEL I., LEÓN J.M., NOGALES S., CABELLO A., GÁMIZ P., MICHEO J.M., PLEGUEZUELOS J., VIDILLA M., PARÉS P.M., KUCHEROVA I. y DELGADO J.V. (2016). Biodiversidad caprina en España. En: Biodiversidad Caprina Iberoamericana (Coord. J.E. VARGAS, L. ZARAGOZA, J.V. DELGADO y G. RODRÍGUEZ). Ed. Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá.pp: 13-56. [PDF 3324kb]

FRANCESCH A., JORDANA J., PARES P.M. i SUCH X. (2002). Les races domèstiques autòctones de Catalunya (I). Entre Camps i Animals, 36, 4-10. [PDF 1665kb]

JASSANS M.S. (1984). Ordenacions del 1573 de la Vila de Rasquera. Ed. Grup Cultural Rasquerà, Valls. 124 pp.

JORDANA J., PARÉS P.M. y SUCH X. (2009). La Raza Caprina Blanca de Rasquera. En: Guía de Campo de las Razas Autóctonas Españolas. Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid. pp: 188-190. ISBN: 978-84-491-0946-1. [PDF 85kb]

JORDANA J., VIDILLA M. i FERRANDO A. (2010). Cabra Blanca de Rasquera. Dossier Tècnic, Núm. 43, 31-35. [PDF 312kb]

OFICINA COMARCAL DE LA RIBERA D'EBRE (1995). Proposta de conservació i millora de la Cabra Blanca. Mecanoscrit. DARP. Generalitat de Catalunya. Mòra d'Ebre, Tarragona.

PARÉS P. M. (2004). Un breu recull documentat de les races extingides de bestiar a Catalunya. Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Annals 2002-2003. IBIX 3, 125-138. [PDF 1014kb]

PARÉS P.M., FRANCESCH A., JORDANA J. i SUCH X. (2005). Catalans de Pèl i Ploma. –Races domèstiques autòctones de Catalunya-. Ed. Lynx Promocions, S.L., Barcelona.

PARÉS P. M. (2019). Sobre races i etnologia animal a Catalunya. Quaderns Agraris. 46: 113-126. doi: 10.2436/20.1503.01.99 [PDF 659kb]

ROMAGOSA J.A. (1975). Manejo de cabras y cabritos en cebo precoz. Editorial Pons, Madrid. (1984).

TORRES E. (2007). Las razas autóctonas catalanas y su recuperación. En: Libro Conmemorativo del Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. pp: 333-343. ISBN: 978-84-491-0778-8. [PDF 352kb]

Congressos

BADAOUI B., MANUNZA A., CAPOTE J.,JORDANA J., EL OUNI M., GÓMEZ M., FERRANDO A., CABRERA B., VIDAL O., MARTÍNEZ A., DELGADO J.V., LANDI V., D’ANDREA M.S., PILLA F., PONS A. and AMILLS M. (2010). Genetic analysis of six pigmentation genes in European and North African goat populations. VII Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales. Gijón (Asturias). Libro de Comunicaciones, pp: 75. [PDF 253kb]

CARNÉ S., ROIG N. y JORDANA J. (2005). La Cabra Blanca de Rasquera: caracterización estructural de las explotaciones y estudio morfológico de la raza. V Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe. Montevideo (Uruguay). Libro de Resúmenes, pp: 106. [PDF 780kb]

FERRANDO A. y JORDANA J. (2008). Análisis de la diversidad mitocondrial de la raza caprina Blanca de Rasquera en sus diferentes zonas de pastoreo. VI Congresso Iberico sobre Recursos Genéticos Animais. Lisboa (Portugal). Resumo das Comunicaçoes, pp: 90. [PDF 578kb]

FERRANDO A., MARMI J., PARÉS P.M., CARNÉ S., VIDILLA M., AVELLANET R., y JORDANA J. (2010). Análisis de las coascendencias moleculares en la raza ovina Aranesa y la caprina Blanca de Rasquera. VII Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales. Gijón (Asturias). Libro de Comunicaciones, pp: 82. [PDF 428kb]

FERRANDO A., CASAS M., PALOMO M.J., TERRÉ M. y JORDANA J. (2011). Selección de machos con marcadores moleculares para la creación de un banco de semen de las razas ovinas Aranesa y Xisqueta y de la caprina Blanca de Rasquera. En: XIV Jornadas sobre Producción Animal AIDA. (Edita: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario). AIDA, Zaragoza. pp: 491-493. [PDF 230kb]

GAMA L., MARTINEZ A., LANDI V., RIBEIRO M.N., DELGADO J.V., and the BioGoat Consortium. (2012). Genetic diversity and differentiation in Iberian goat breeds. XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 190. [PDF 49kb]

GARCÍA W., TABÁREZ A. and PALOMO M.J. (2012). Effect of different cryoprotectants on refrigerated sperm before cryopreservation of small ruminant semen. XI International Conference on Goats. Las Palmas de Gran Canaria (Spain). Book of Abstracts, 406. [PDF 173kb]

GARCÍA W., TABÁREZ A., TERRÉ M., FERRANDO A., JORDANA J. y PALOMO M.J. (2013). Efecto del tipo de yema de huevo, eliminación del plasma seminal y edad del donante en la crioconservación de semen ovino de las razas Xisqueta, Aranesa y caprino de la raza Blanca de Rasquera. En: XV Jornadas sobre Producción Animal AIDA. (Edita: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario). AIDA, Zaragoza. pp: 404-406. [PDF 67kb]

JORDANA J., MARMI J., CARNÉ S. y FERRANDO A. (2007). Caracterización genética del último reducto caprino autóctono de Catalunya: la cabra Blanca de Rasquera. VIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos. Quevedo (Ecuador). Memorias, (en premsa). [PDF 585kb]

MARTÍNEZ A., LANDI V., AMILLS M., CAPOTE J.,GÓMEZ M., JORDANA J., FERRANDO A., MANUNZA A., MARTÍN D., PONS A., VIDAL O. y DELGADO J.V. (2010). Biodiversidad Caprina en España. VII Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales. Gijón (Asturias). Libro de Comunicaciones, pp: 59. [PDF 137kb]

MARTINEZ A., LANDI V., GAMA L., DELGADO J.V., RIBEIRO M.N., CORTÉS O., AMILLS M, and the BioGoat Consortium. (2012). CONBIAND network: scientific cooperation for biodiversity studies in goat breeds from Ibero-America. XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 64. [PDF 250kb]

PALOMO, M.J., TABAREZ, A., GARCIA, W., TERRE, M., FERRANDO, A. and JORDANA, J. (2013). Effect of the buffer system, cryoprotectant, and antioxidant on sperm from endangered catalonian sheep Xisqueta and Aranesa and goat Blanca de Rasquera breeds during preservation. 38 th Annual Conference of the International Embryo Transfer Society IETS, Hannover (Germany). Reproduction, Fertility and Development, 25 (1) 184-184. http://dx.doi.org/10.1071/RDv25n1Ab73. [PDF 335kb]

PARÉS P.M., DELGADO J.V., VIDILLA M. and JORDANA J. (2010). When we need animals and animals need us. The pan-European ark and rescue net. White Rasquera goat conservation. Adapting Animal Production to Changes for a Growing Human Population, International Conference AAP 2010. Lleida. Book of Abstracts of the International Conference AAP 2010, pp: 4. [PDF 833kb]

PARÉS P.M., SABATÉ J. y JORDANA J. (2010). Análisis cornual en una raza caprina ibérica no extinguida por medio de métodos elípticos de Fourier. III Congreso Ibérico de Paleontología. Lisboa (Portugal). Libro de resúmenes/Livro de resumos, 197-199. [PDF 1178kb]

PARÉS P.M., SABATÉ J. y JORDANA J. (2010). Análisis morfométrico multivariante en cráneos caprinos. III Congreso Ibérico de Paleontología. Lisboa (Portugal). Libro de resúmenes/Livro de resumos, 200-202. [PDF 1155kb]

PARÉS CASANOVA P.M., SABATÉ J., CORDÓN L., VALENZUELA S. y JORDANA J. (2010). Un caso-control de estudio craneométrico en pequeños rumiantes españoles. XI Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, João Pessoa (Brasil). Memorias, 248-250. [PDF 404kb]

PARÉS CASANOVA P.M., SABATÉ J. and SOTO J. (2012). Geometric morphometric study in a goat pure breed. XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 100. [PDF 242kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W., FERRANDO A., JORDANA J., TERRÉ M. and PALOMO M.J. (2012a). Effect of the type of egg yolk–based extenders and the removal of seminal plasma on sperm cryopreservation of goat from Blanca de Rasquera breed. XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 404. [PDF 539kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2012b). Effect of the buffer system, cryoprotectant and presence of antioxidant on motile sperm population characteristics during goat sperm cryopreservation XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 405. [PDF 173kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2012c). Potential alternatives to traditional cryoprotectants for goat sperm cryopreservation. Proceedings of the 11th International Congress of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 12-16 June 2012, Córdoba, Spain. Reproduction in Domestic Animals, vol. 47, suppl. 3,  109. [PDF 70kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2012d). Effect of the buffer system, cryoprotectant and presence of antioxidant on goat sperm cryopreservation. Proceedings of the 11th International Congress of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 12-16 June 2012, Córdoba, Spain. Reproduction in Domestic Animals, vol. 47, suppl. 3, 110. [PDF 69kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2012e). Effect of egg yolk–based extenders on motile sperm population characteristics during goat sperm cryopreservation. Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), 29 August-1 September 2012, Dublin, Ireland. Reproduction in Domestic Animals, vol. 47, suppl. 5, 110. [PDF 136kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2013a). Effect of butylated hidroxytoluene (BHT) on goat sperm cryopreservation in egg yolk and soybean lecithin based-extenders. Proceedings of the 17th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Bologna, Italy 12 – 14th September 2013. Reproduction in Domestic Animals, vol. 48, suppl. 1, 88. [PDF 252kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2013b). Efecto del hidroxitolueno butilado en la criopreservación espermática de ovinos y caprinos con o sin implantes de melatonina. En: XV Jornadas sobre Producción Animal AIDA. (Edita: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario). AIDA, Zaragoza. pp: 401-403. [PDF 68kb]

TABÁREZ A., GARCÍA W. and PALOMO M.J. (2013c). Efecto del plasma seminal en el medio de criopreservacion a base de lecitina de soja en espermatozoides de caprino de la raza Blanca de Rasquera y ovino de las razas Xisqueta y Aranesa. XXXVIII Congreso de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC). Málaga, 18-20 de septiembre 2013. Actas, 739-744. [PDF 107kb]

VIDAL O., AMILLS M., BADAOUI B., CAPOTE J., PLA C., MARTÍNEZ A., DELGADO J.V., LANDI V., JORDANA J., FERRANDO A., PIMENTA-FILHO E.C., SPONENBERG P., STEMMER A. and MANUNZA A. (2012). Y-chromosome haplotype diversity in domestic goats. XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 186. [PDF 249kb]

VIDILLA M., VILLALBA D. y JORDANA J. (2008). Caracterización productiva de la Cabra Blanca de Rasquera: estudio del crecimiento de los cabritos. VI Congresso Iberico sobre Recursos Genéticos Animais. Lisboa (Portugal). Resumo das Comunicaçoes, pp: 90. [PDF 496kb]

VIDILLA M., BAQUÉS R. i REVERTÉ J. (2011). Estudi de la distribució de la cabra Blanca de Rasquera: serres de Rasquera, Cardó-Boix i muntanyes de Tivissa-Vandellós. VI Jornades de la Serra del Montsant: "La pastura a la muntanya mediterrània: gestió i patrimoni". 30 i 31 de març i 1 d'abril, Morera de Montsant (Tarragona). [PDF 3745kb]

ZIDI A., BADAOUI B., MANUNZA A., SERRADILLA J.M., CAPOTE J., URRUTIA B., CARRIZOSA J., PILLA F., D’ANDREA M.S., JORDANA J., FERRANDO A., PONS A., LANDI V., GÓMEZ M., MARTÍNEZ A., VIDAL O. and AMILLS M. (2012). Mutations at the caprine melanocortin 1 receptor gene are associated with coat color in Spanish goats. XI International Conference on Goats. Book of Abstracts, 63. [PDF 250kb]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: desembre 2020