ASNO CATALÁN
Clic per ampliar
         
         
   
 BIBLIOGRAFÍA
Tesis doctorales y Tesinas de Investigación

ALAOUI N. (2001). Caracterización citogenética de cinco razas asnales españolas en peligro de extinción. Tesina de Investigación. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

ALAOUI N. (2009). Caracterización citogenética y evolución cromosómica de los Équidos. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

ARANGUREN-MENDEZ J.A. (2002). Caracterización y relaciones filogenéticas de cinco razas asnales españolas en peligro de extinción mediante la utilización de marcadores microsatélites: su importancia en los programas de conservación. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

CREUS S., DUESO M. i FARRÉ C. (2014). L'Ase Català, espècie en perill d'extinció: ¿per què cal preservar l'espècie?. Treball de Grau en l'assignatura de Deontologia i Veterinària Legal. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona. [PDF 249kb]

FLOTATS A. (2007). Caracterització morfomètrica dels espermatozoides de ruc català . Tesina d'Investigació. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

FOLCH P. (1998). Programa de Conservació i Manteniment de Recursos Genètics Animals en la Raça Asinina Catalana. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

GARCÍA E. (2000). Caracterización hematológica y bioquímica clínica de cinco razas asnales españolas en peligro de extinción. Tesina de Investigación. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

GARCÍA E. (2006). Caracterización morfológica, hematológica y bioquímica clínica en cinco razas asnales españolas en peligro de extinción. Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

PEÑALBA A. (2005). Efecto de la dilución o de la eliminación del plasma seminal sobre la supervivencia y los patrones de motilidad espermáticos en el semen refrigerado del garañón catalán. Tesina de Investigación. Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona.

ROMAGOSA J.A. (1959). El Garañón Catalán. Tesis Doctoral. Universidad de Madrid, Madrid.

TABERNER E. (2005). Estudi del cicle estral, la dinàmica fol.licular i la predicció de l'ovulació en la burra catalana. Tesina d'Investigació. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

TABERNER E. (2011). Tecnologies reproductives aplicades a la conservació del burro Català. Tesi Doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona.

Artículos de Investigación

ALAOUI N., JORDANA J. and PONSÀ M. (2004). A centric fission and heterochromatin polymorphism in Equus asinus Spanish breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, 121: 135-141. [PDF 152 kb]

ARANGUREN J.A., JORDANA J. and GÓMEZ M. (2001). Genetic diversity in Spanish donkey breeds using microsatellite DNA markers. Genetics, Selection, Evolution, 33: 433-442. [PDF 249kb]

ARANGUREN-MÉNDEZ J.A., GÓMEZ M. and JORDANA J. (2002). Hierarchical analysis of genetic structure in Spanish donkey breeds using microsatellite markers. Heredity, 89, 3: 207-211. [PDF 110kb]

ARANGUREN-MÉNDEZ J.A., JORDANA J. and GÓMEZ M. (2002). Genetic conservation of five endangered Spanish donkey breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, 119: 256-263. [PDF 615kb]

ARANGUREN-MENDEZ J.A., BEJA-PEREIRA A., AVELLANET R., DZAMA K. and JORDANA J. (2004). Mitochondrial DNA variation and genetic relationships in Spanish donkey breeds (Equus asinus). Journal of Animal Breeding and Genetics, 121, 319-330. [PDF 146kb]

BEJA-PEREIRA A., ENGLAND P.R., FERRAND N., JORDAN, S., BAKHIET A., ABDALLA M.A., MASHKOUR M., JORDANA J., TABERLET P. and LUIKART G. (2004). African Origins of the Domestic Donkey. Science, 304 (5678): 1781. [PDF 122kb]

FLORES E., TABERNER E., RIVERA M., PEÑA A., RIGAU T., MIRÓ J. and RODRÍGUEZ-GIL, J.E. (2008). Effects of freezing/thawing on motile sperm subpopulations of boar and donkey ejaculates. Theriogenology, 70, 936-945. [PDF 212kb]

FOLCH P. and JORDANA J. (1997). Characterization, reference ranges and the influence of gender on morphological parameters of the endangered Catalonian donkey breed. Journal of Equine Veterinary Science, 17, 2, 102-111. [PDF 1130kb]

FOLCH P., JORDANA J. and CUENCA R. (1997). Reference ranges and the influence of age and sex on haematological values of the endangered Catalonian donkey breed. The Veterinary Journal, 154, 163-168. [PDF 516kb]

FOLCH P. and JORDANA J. (1998). Demographic characterisation, inbreeding and maintenance of genetic diversity in the endangered Catalonian donkey breed. Genetics, Selection, Evolution, 30, 195-201. [PDF 525kb]

GUTIÉRREZ J.P., MARMI J., GOYACHE F. and JORDANA J. (2005). Pedigree information reveals moderate to high levels of inbreeding and a weak population structure in the endangered Catalonian donkey breed. Journal of Animal Breeding and Genetics, 122, 378-386. [PDF 188kb]

JORDANA J. and FOLCH P. (1996). The endangered Catalonian donkey breed: the main ancestor of the American ass or Mammoth. Journal of Equine Veterinary Science, 16, 10, 436-441. [PDF 803kb]

JORDANA J. y FOLCH P. (1998). La Raza Asnal Catalana: Programa de Conservación y Mejora de una Población en Peligro de Extinción. Archivos de Zootecnia, 47, 403-409. [PDF 280kb]

JORDANA J., FOLCH P. and CUENCA R. (1998). Clinical biochemical parameters of the endangered Catalonian donkey breed: normal values and the influence of sex, age and management practices effects. Research in Veterinary Science, 64, 7-10. [PDF 573kb]

JORDANA J., FOLCH P. and SANCHEZ A. (1999). Genetic variation (protein markers and microsatellites) in endangered Catalonian donkeys. Biochemical Systematics and Ecology, 27, 791-798. [PDF 492kb]

JORDANA J., FOLCH P. and ARANGUREN J.A. (2001). Microsatellite analysis of genetic diversity in the Catalonian donkey breed. Journal of Animal Breeding and Genetics, 118, 57-63. [PDF 78kb]

JORDANA J., FERRANDO A. i CASAS M. (2009). Estudi comparatiu, en les subpoblaciopns de la raça asinina Catalana, dels valors de consanguinitat i coeficient de parentiu obtinguts a partir de dades genealògiques (Llibre Genealògic) i moleculars (anàlisi de marcadors d’ADN microsatèl·lits. Estudi de la contribució genètica de la raça asinina Catalana al global de la diversitat de les races espanyoles. Quantificació de les pèrdues de diversitat en el cas d’extinció. Informe Tècnic, pp: 36. doi: 10.13140/RG.2.2.15159.96163

JORDANA J., FERRANDO A. i CASAS M. (2011). Controls de filiació, mitjançant anàlisis genètiques (microsatèl·lits), per a la verificació i control del Llibre Genealògic de la raça asinina Catalana. Informe Tècnic, pp: 8. doi: 10.13140/RG.2.2.27260.36488

JORDANA J., FERRANDO A., CASAS M., LOARCA A., MARTÍNEZ LÓPEZ O.R., CANELÓN J.L., STEMMER A., AGUIRRE L., LARA M.A.C., ÁLVAREZ L.A., LLAMBÍ S., GÓMEZ N., GAMA L.T., MARTÍNEZ R.D., PÉREZ E., GUASTELLA A.M., MARLETTA D., LANDI V., MARTÍNEZ A. y DELGADO J.V. (2012). Diversidad y relaciones genéticas entre poblaciones asnales Iberoamericanas. AICA - Actas Iberoamericanas de Conservación Animal: XIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, Vol 2. 207-213. [PDF 1066kb]

JORDANA J. y DELGADO J.V. (2015). Una visión socio-económica de la conservación de las razas y sistemas locales basada en sus productos diferenciados. AICA - Actas Iberoamericanas de Conservación Animal, Vol 6. 1-15. [PDF 249kb]

JORDANA J. (2016). Raça asinina Catalana: anàlisi del llibre genealògic. Evolució i comparativa dels paràmetres demogràfics, reproductius i genealògics. Informe Tècnic, pp: 40. doi: 10.13140/RG.2.2.13670.14400

JORDANA J., FERRANDO A., MIRÓ J., GOYACHE F., LOARCA A., MARTÍNEZ LÓPEZ O.R., CANELÓN J.L., STEMMER A., AGUIRRE L., LARA M.A.C., ÁLVAREZ L.A., LLAMBÍ S., GÓMEZ N., GAMA L.T., NÓVOA M.F., MARTÍNEZ R.D., PÉREZ E., SIERRA A., CONTRERAS M.A., GUASTELLA A.M., MARLETTA D., ARSENOS G., CURIK I., LANDI V., MARTÍNEZ A. and DELGADO J.V. (2016). Genetic relationships among American donkey populations, insights into the process of colonisation. Journal of Animal Breeding and Genetics, 133: 155-164. DOI: 10.1111/jbg.12180. [PDF 856kb]

JORDANA J., GOYACHE F., FERRANDO A., FERNÁNDEZ I., MIRÓ J., LOARCA A., MARTÍNEZ LÓPEZ O.R., CANELÓN J.L., STEMMER A., AGUIRRE L., LARA M.A.C., ÁLVAREZ L.A., LLAMBÍ S., GÓMEZ N., GAMA L.T., MARTÍNEZ R.D., PÉREZ E., SIERRA A., CONTRERAS M.A., LANDI V., MARTÍNEZ A. and DELGADO J.V. (2017). Contributions to diversity rather than basic measures of genetic diversity characterise the spreading of donkey throughout the American continent. Livestock Science, 197: 1-7. doi.org/10.1016/j.livsci.2016.12.014. [PDF 1022kb]

MIRÓ J., LOBO V., QUINTERO-MORENO A., MEDRANO A., PEÑA A. and RIGAU T. (2005). Sperm motility patterns and metabolism in Catalonian donkey semen. Theriogenology, 63, 1706-1716. [PDF 120kb]

MIRÓ J., TABERNER E., RIVERA M., PEÑA A., MEDRANO A., RIGAU T., and PEÑALBA A. (2009). Effects of dilution and centrifugation on the survival of spermatozoa and the structure of motile sperm cell subpopulations in refrigerated Catalonian donkey semen. Theriogenology, 72, 1017-1022. [PDF 124kb]

MIRÓ J., VILÉS K., GARCÍA W., JORDANA J. and YESTE M. (2013). Effect of donkey seminal plasma on sperm movement and sperm-polymorphonuclear neutrophils attachment in vitro. Animal Reproduction Science, 140: 164-172. [PDF 708kb]

MIRÓ J., VILÉS K., ANGLADA O., MARÍN H., JORDANA J. and CRISCI A. (2015). Color Doppler provides a reliable and rapid means of monitoring luteolysis in female donkeys. Theriogenology, 83: 485-490. [PDF 657kb]

TABERNER E., MEDRANO A., PEÑA A., RIGAU T., and MIRÓ J. (2008). Oestrus cycle characteristics and prediction of ovulation in Catalonian jennies. Theriogenology, 70, 1489-1497. [PDF 428kb]

TABERNER E., MORATÓ R., MOGAS T., and MIRÓ J. (2010). Ability of Catalonian donkey sperm to penetrate zona pellucida-free bovine oocytes matured in vitro. Animal Reproduction Science, 118, 354-361. [PDF 322kb]

VILÉS K., RABANAL R., RODRÍGUEZ-PRADO M. and MIRÓ J. (2013). Effect of ketoprofen treatment on the uterine inflammatory response after AI of jennies with frozen semen. Theriogenology, 79, 1019-1026. [PDF 785kb]

Artículos de Divulgación

ARANGUREN-MÉNDEZ J.A., ROMÁN-BRAVO R., ISEA W., VILLASMIL Y., JORDANA J. (2005). Los microsatélites (STR's), marcadores moleculares de ADN por excelencia para programas de conservación: una revisión. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 13 (1), 1-6. [PDF 146kb]

FRANCESCH A., JORDANA J., PARES P.M. i SUCH X. (2002). Les races domèstiques autòctones de Catalunya (I). Entre Camps i Animals, 36, 4-10. [PDF 1665kb]

JORDANA J. i FOLCH P. (1998). Programa de Conservació i Manteniment de Recursos Genètics Animals en la Raça Asinina Catalana. Catalunya Rural i Agrària, 42, 5-8. [PDF 381kb]

JORDANA J. i FOLCH P. (2000). La Raça Asinina Catalana: caracterització d’una població d’ases en perill d’extinció. Catalunya Rural i Agrària, 63, 33-38. [PDF 1477kb]

JORDANA J. (2000). El Guarà Català. El Butlletí: Unió Excursionista de Vic. 234, 5-9. [PDF 2190kb]

JORDANA J. (2002a). Conservación de recursos genéticos de los animales domésticos. Albéitar, 55, 22. [PDF 23kb]

JORDANA J. (2002b). Asnos en declive. National Geographic, Julio-2002, Geographica, pp: 7. [PDF 1648kb]

JORDANA J. (2002c). Conservació dels recursos genètics d'animals domèstics. El Temps Universitari, 920, 54-56. [PDF 2675kb]

JORDANA J. (2005). Los Equidos en España. Investigación y Ciencia, mayo 2005: 80-81. [PDF 200kb]

JORDANA J. (2005). TRUC: La Història del Guarà Català a Través dels Segles. Ed. Espremedora, comunicació visual. Montbrió del Camp, Tarragona.

JORDANA J. y BOSCH E. (2006). El Asno Catalán. En: Razas Asnales Autóctonas Españolas. (Coord. J.E. Yanes). pp: 147-184. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid.

JORDANA J. (2006). El Guarà Català: les seves utilitats passades i actuals. Els Tres Tombs a Cerdanyola del Vallès, gener 2006: 8-9. [PDF 514kb]

JORDANA J. (2008). Un cop d’ull a la situació actual de la raça asinina catalana. L’Erol, 97: 13-16. [PDF 2153kb]

JORDANA J., PARÉS P.M. y SUCH X. (2009). La Raza Asnal Catalana. En: Guía de Campo de las Razas Autóctonas Españolas. Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid. pp: 431-434. ISBN: 978-84-491-0946-1. [PDF 87kb]

JORDANA J., BOSCH E. i FERRANDO A. (2010). Ase Català. Dossier Tècnic, Núm. 44, 3-7. [PDF 610kb]

JORDANA J. (2010). Orígens i variabilitat de les races asinines segons les dades genètiques. El cas de la península Ibèrica i la recuperació del burro català. En: La recuperació del burro català. Aspectes culturals i biològics. (Eds. E. Bosch, P. Comas, J. Maroto). Edita: Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. Banyoles. pp: 57-75. ISBN: 84-933527-6-9. [PDF 2011kb]

PARES P.M. i VILARO T. (1994). La Ramaderia. Quaderns de la Revista de Girona. Núm. 52. Ed. Diputació de Girona/Caixa de Girona, Girona.

PARÉS P. M. (2004). Un breu recull documentat de les races extingides de bestiar a Catalunya. Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Annals 2002-2003. IBIX 3, 125-138. [PDF 1014kb]

PARÉS P.M., FRANCESCH A., JORDANA J. i SUCH X. (2005). Catalans de Pèl i Ploma. –Races domèstiques autòctones de Catalunya-. Ed. Lynx Promocions, S.L., Barcelona.

PARÉS P.M., FRANCESCH A., JORDANA J. y SUCH X. (2006). Races autòctones, la protecció d’un patrimoni col.lectiu. Agro-Cultura, 25: 30-34. [PDF 255kb]

ROSSELL P.M. (1921). Contribució a l’osteologia comparada del cavall i de l’ase.- Zootècnia de la raça asinal catalana. Mancomunitat de Catalunya. Dep. d’Agricultura. Arxius de la Escola Superior d’Agricultura. Fascicle I. Barcelona.

SERVEI DE PRODUCCIÓ RAMADERA (2003). Situació actual i actuacions per a les races autòctones de Catalunya. Catalunya Rural i Agrària, 96, 19-22. [PDF 120kb]

TORRES E. (2007). Las razas autóctonas catalanas y su recuperación. En: Libro Conmemorativo del Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. pp: 333-343. ISBN: 978-84-491-0778-8. [PDF 352kb]

VILALTA I. (2005). El Burro Català: la millor raça del món. Farell Editors. Sant Vicenç de Castellet, Barcelona.

Congresos

ALAOUI N., PONSA M. y JORDANA J. (2001). Caracterización citogenética de cinco razas asnales españolas en peligro de extinción. IX Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volumen Extra Núm. 22, 100-102. [PDF 167kb]

ALAOUI N., JORDANA J. y PONSÀ M. (2001). Caracterización citogenética de cinco razas asnales españolas y comparación con las otras especies del género Equus. V Jornadas de la Sociedad Española de Conservación y estudio de Mamíferos, Vitoria-Gasteiz. Libro de Comunicaciones, pp: 31. [PDF 208kb]

ALAOUI N., PONSÀ M. y JORDANA J. (2001). Caracterización citogenética de las razas asnales españolas en peligro de extinción. Jornadas de Genética y Biodiversidad, Bellaterra (Barcelona). pp: 34. [PDF 265kb]

ALAOUI N., JORDANA J., MAGNANI E., NERGADZE G., GIULOTTO E. and PONSÀ M. (2007). New polymorphism in heterochromatin regions of Equus asinus chromosomes detected by horse DNA satellite probes. 6 th European Cytogenetics Conference, Istanbul (Turkey). Chromosome Research, 15 (1): 130-131. [PDF 553kb]

ARANGUREN-MENDEZ J.A., JORDANA J. y GOMEZ M. (1999). Variabilidad genética en razas asnales españolas (resultados preliminares). I Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales, Lugo. [PDF 63kb]

ARANGUREN J.A., JORDANA J. y GOMEZ M. (2001). Relaciones genéticas entre razas asnales españolas a partir del análisis de marcadores microsatélite. IX Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volumen Extra Núm. 22, 164-166. [PDF 24kb]

ARANGUREN-MÉNDEZ J.A., JORDANA J. y GÓMEZ M. (2001). Caracterización genética de las razas asnales españolas para propósitos de conservación. Jornadas de Genética y Biodiversidad, Bellaterra (Barcelona). pp:28. [PDF 248kb]

ARANGUREN-MÉNDEZ J.A., JORDANA J. y GÓMEZ M. (2002). Evaluación genética intrarracial y asignación de individuos a poblaciones (cinco razas asnales) utilizando microsatélites. III Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales, Madrid. El Arca, 5, 126.

ARANGUREN-MENDEZ J.A., BEJA-PEREIRA A, AVELLANET R., DZAMA K y JORDANA J. (2003). Análisis del ADN mitocondrial en poblaciones asnales. X Jornadas de Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volúmen Extra Núm. 24, 537-539. [PDF 142kb]

FERRANDO A., GOYACHE F. y JORDANA J. (2008). Cuantificación de la diversidad genética en las razas asnales españolas para estrategias de conservación. IX Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, Mar del Plata (Argentina). Memorias, 271-274. [PDF 510kb]

FERRANDO A., MARMI J., CASAS M. y JORDANA J. (2008). Evolución de la diversidad genética en la raza asnal catalana a partir de datos genealógicos y moleculares. IX Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, Mar del Plata (Argentina). Memorias, 351-354. [PDF 680kb]

FERRANDO A., CASAS M., MIRÓ J. y JORDANA J. (2010). Análisis de la coascendencia molecular y genealógica entre las diferentes subpoblaciones de la raza asnal Catalana y evolución de la consanguinidad. VII Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales. Gijón (Asturias). Libro de Comunicaciones, pp: 80. [PDF 474kb]

FERRANDO A., CASAS M. y JORDANA J. (2011). Análisis de la variabilidad del cromosoma Y en las seis razas asnales españolas para tres marcadores microsatélite. En XIV Jornadas sobre Producción Animal AIDA. (Edita: Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario). AIDA, Zaragoza. pp: 479-481. [PDF 193kb]

FOLCH P., JORDANA J. and SANCHEZ A. (1996). Genetic variation of the endangered Catalonian donkey breed. XXV International Conference on Animal Genetics, Tours (France). Animal Genetics, 27, (Suppl.2), 34. [PDF 83kb]

FOLCH P. y JORDANA J. (1997). Estado actual de resultados del Programa de Conservación Genética en la raza asnal Catalana. VII Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volumen Extra Núm. 18, 348-350. [PDF 497kb]

FOLCH P., TRILLES M., VALERA M. y JORDANA J. (1998). La raza asnal catalana: situación actual y perspectivas de futuro. II Congreso de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales, Palma de Mallorca.

GARCIA E., CUENCA R., PASTOR J., GOMEZ M. y JORDANA J. (2001). Caracterización hematológica, bioquímica y morfológica de cinco razas asnales españolas en peligro de extinción. IX Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volumen Extra Núm. 22, 109-111. [PDF 30kb]

GARCÍA E., CUENCA R., PASTOR J., GÓMEZ M. y JORDANA J. (2001). Caracterización de las razas asnales españolas para propósitos de conservación: morfológico, hematológico y bioquímico clínico. Jornadas de Genética y Biodiversidad, Bellaterra (Barcelona). pp: 34. [PDF 265kb]

GARCÍA E., JORDANA J. y GÓMEZ M. (2002). Caracterización y relaciones interraciales entre cinco razas asnales españolas a partir de caracteres morfológicos. III Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales, Madrid. El Arca, 5, 66. [PDF 132kb]

JORDANA J. i FOLCH P. (1997). Programa de Conservació i Manteniment de Recursos Genètics Animals en la Raça Asinina Catalana. IV Col.loqui d’Història Agrària, Bellaterra (Barcelona). [PDF 527kb]

JORDANA J. y FOLCH P. (1997). La raza asnal catalana: programa de conservación y mejora de una población en peligro de extinción. I Congreso de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales, Córdoba. [PDF 3401kb]

JORDANA J., CUENCA R., PONSA M., GOMEZ M., PASTOR J., ARANGUREN J.A., GARCIA E., ALAOUI N. y VIDAL F. (1999). Las Razas Asnales Españolas: Conservación de Recursos Genéticos. VIII Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volumen Extra Núm. 20, 351-353. [PDF 473kb]

JORDANA J., CUENCA R., GOMEZ M., PASTOR J., ARANGUREN J.A., GARCIA E., ALAOUI N., GUTIERREZ R.A. y PONSA M. (2000). Caracterización de cinco razas asnales españolas para programas de conservación: estado actual de resultados. II Congresso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animais, Santarém (Portugal). [PDF 89kb]

JORDANA J., FERRANDO A., CASAS M., LOARCA A., MARTÍNEZ LÓPEZ O.R., CANELÓN J.L., STEMMER A., AGUIRRE L., CASSIANO M.A., ÁLVAREZ L.A., LLAMBÍ S., GÓMEZ N., LANDI V., MARTÍNEZ A. y DELGADO J.V. (2010). Resultados preliminares de la diversidad genética asnal iberoamericana. XI Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, João Pessoa (Brasil). Memorias, 136-139. [PDF 313kb]

JORDANA J., FERRANDO A., CASAS M., LOARCA A., MARTÍNEZ LÓPEZ O.R., CANELÓN J.L., STEMMER A., AGUIRRE L., LARA M.A.C., ÁLVAREZ L.A., LLAMBÍ S., GÓMEZ N., GAMA L.T., MARTÍNEZ R.D., PÉREZ E., GUASTELLA A.M., MARLETTA D., LANDI V., MARTÍNEZ A. y DELGADO J.V. (2012). Diversidad y relaciones genéticas entre poblaciones asnales Iberoamericanas. XIII Simposio Iberoamericano sobre Conservación y Utilización de Recursos Zoogenéticos, San Lorenzo (Paraguay). Memorias, 84. [PDF 132kb]

MARMI J., GOYACHE, F., GUTIÉRREZ J.P. y JORDANA J. (2005). Análisis de.la variabilidad genética de la Raza Asnal Catalana a partir de si información genealógica. XI Jornadas sobre Producción Animal, Zaragoza. ITEA, Volumen Extra Núm. 26, 102-104. [PDF 179kb]

MIRÓ J., LOBO V., MEDRANO V., RIGAU T. (2003a). Dinámica Folicular en la Burra Catalana. IV Congreso Ibérico de Reproducción Animal, Las Palmas de Gran Canaria.

MIRÓ J., LOBO V., MEDRANO V., PEÑA A., RIGAU T. (2003c). Conservación de semen refrigerado de Garañón Catalán. IV Congreso Ibérico de Reproducción Animal, Las Palmas de Gran Canaria.

MIRÓ J., LLODRA M., GONZÁLEZ R., LOBO V., RIGAU T. (2003b). Comportamiento sexual del Garañón Catalán en época reproductiva. IV Congreso Ibérico de Reproducción Animal, Las Palmas de Gran Canaria.

MIRÓ J., MEDRANO V., LOBO V., PEÑA A., RIGAU T. (2003d). Primeros resultados para la congelación de semen en el Garañón Catalán. IV Congreso Ibérico de Reproducción Animal, Las Palmas de Gran Canaria.

MIRÓ J., TABERNER E., PEÑALBA A., MEDRANO V., PEÑA A. and RIGAU T. (2005). Effect of preservation temperature before centrifugation on sperm survival in Catalonian donkey semen. 9th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR), Murcia (Spain).

MIRÓ J., TABERNER E., OCAÑA M., FLOTATS A. and PEÑA A. (2008). Morphometry and motility of donkey spermatozoa vs horse spermatozoa. 1st Joint International Meeting of the Spanish-Association-for-Animal-Reproduction/British-Andrology-Society, Gijón (Spain).

SALVANS L. (1947). El Garañón Catalán. Primer Congreso Veterinario de Zootecnia. 3er Tomo, pp: 11-56, Madrid.

SALVANS L. (1947). La producción de la mula catalana. Primer Congreso Veterinario de Zootecnia. 3er Tomo, pp: 78-99, Madrid.

SIURANA A., FERRANDO A. y JORDANA J. (2007). Evolució dels paràmetres demogràfics i reproductius de la Raça Asinina Catalana a partir de la informació del seu Llibre Genealògic. V Congrés de la ICEA (Institució Catalana d’Estudis Agraris). Castelldefels (Barcelona). Llibre de Comunicacions, 767-773. [PDF 1905kb]

TABERNER E., MEDRANO V., RIGAU T., PEÑA A. and MIRÓ J. (2005). Follicle dynamics and ovulation in the Catalonian donkey. 9th Annual Conference of the European-Society-for-Domestic-Animal-Reproduction (ESDAR), Murcia (Spain).

TABERNER E., MORATO R., MOGAS T., and MIRÓ J. (2008). Ability of Donkey Sperm to Penetrate Zona-free Bovine Oocytes Matured In Vitro. 12th Annual Conference of the European-Society-of-Domestic-Animal-Reproduction, Utrecht (Netherlands).

TABERNER E., MORATO R., MOGAS T., and MIRÓ J. (2008). Motility parameters and penetration rates of donkey sperm to zona-free bovine oocytes. 1st Joint International Meeting of the Spanish-Association-for-Animal-Reproduction/British-Andrology-Society, Gijón (Spain).

TORRES, E., QUEROL, J., BOSCH, E. (1983). La raza asnal catalana: estado actual. 34 Reunión Anual de la Federación Europea de Zootecnia, Madrid.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Última actualización: diciembre 2020