VACA PALLARESA
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 BIBLIOGRAFIA
Tesis doctorals i Tesines de recerca

SINFREU I. (2011). Estudi històric, comparatiu i morfològic de la raça bovina Pallaresa. Treball Pràctic Tutorat. ETSEA, Universitat de Lleida, Lleida. [PDF 1790kb]

Articles d'Investigació

JORDANA J., FERRANDO A., MARMI J., AVELLANET R., ARANGUREN-MÉNEZ J.A. and GOYACHE F. (2010). Molecular, genealogical and morphometric characterisation of the Pallaresa, a Pyrenean relic cattle breed: insights for conservation. Livestock Science, 132: 65-72. [PDF 279kb]

JORDANA J., FERRANDO A. i CASAS M. (2010). Estudi i anàlisi comparativa de les matrius de coascendència molecular i genealògica entre individus reproductors de la raça bovina Pallaresa,  per a l’òptima programació dels aparellaments. Recomanacions als criadors per al Programa de Conservació. Informe Tècnic, pp: 15. doi: 10.13140/RG.2.2.35835.75046

JORDANA J., FERRANDO A. i CASAS M. (2011). Anàlisi de l’efecte de l’entrada de nous reproductors en el Llibre Genealògic de la vaca Pallaresa: recomanacions als criadors dels aparellaments més adients per al Programa de Conservació. Informe Tècnic, pp: 22. doi: 10.13140/RG.2.2.10083.37923

JORDANA J., FERRANDO A. i CASAS M. (2012). Anàlisi del Llibre Genealògic per a recomanacions de reposició: control de la consanguinitat i la variabilitat genética en la raça bovina Pallaresa. Informe Tècnic, pp: 15. doi: 10.13140/RG.2.2.23614.92487

JORDANA J. (2014). Historia, situación actual y caracterización racial de la población bovina autóctona en peligro de extinción: vaca Pallaresa. Informe Técnico, pp: 50. doi: 10.13140/RG.2.2.28795.54565

JORDANA J. y DELGADO J.V. (2015). Una visión socio-económica de la conservación de las razas y sistemas locales basada en sus productos diferenciados. AICA - Actas Iberoamericanas de Conservación Animal, Vol 6. 1-15. [PDF 249kb]

JORDANA J. (2018). Raça bovina Pallaresa: anàlisi del Llibre Genealògic. Evolució i comparativa dels paràmetres. Recomanacions genètiques per a la reposició. Informe Tècnic, pp: 36. doi: 10.13140/RG.2.2.21622.93768

PARÉS P.M. and JORDANA J. (2008). Zoometric measurements of cephalic conformation in adult bovine males and females (Bos Taurus). Veterinarija ir Zootechnika, 43 (65): 73-76. [PDF 199kb]

PARÉS P.M. et SINFREU I. (2011). L’étude comparative de quelques races bovines pyrénéennes montre une unité ethnologique "en miroir". Ethnozootechnie, 90: 93-100. [PDF 1425kb]

PARÉS P.M., SINFREU I. and VILLALBA D. (2012). Principal component analysis of cephalic morphology to classify some Pyrenean cattle. Animal Genetic Resources, 50: 59-64. [PDF 160kb]

PARÉS P.M., SINFREU I. and VILLALBA D. (2013). Application of varimax rotated principal component analysis in quantifying some zoometrical traits of a relict cow. Korean J Vet Res., 53 (1) : 7-10. [PDF 132kb]

Articles de Divulgació

FRANCESCH A., JORDANA J., PARES P.M. i SUCH X. (2002). Les races domèstiques autòctones de Catalunya (I). Entre Camps i Animals, 36, 4-10. [PDF 1665kb]

GARCÍA C. y GARCÍA-ROMERO C. (2010). Raza bovina Pallaresa. Revista Española de Agricultura Ecológica, 2: 64. [PDF 185kb]

JORDANA J., PARÉS P.M. y SUCH X. (2009). La Raza Bovina Pallaresa. En: Guía de Campo de las Razas Autóctonas Españolas. Ed. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Madrid. pp: 125-128. ISBN: 978-84-491-0946-1. [PDF 115kb]

JORDANA J., SINFREU I. i FERRANDO A. (2010). Vaca Pallaresa. Dossier Tècnic, Núm. 43, 13-16. [PDF 249kb]

PARÉS P.M. (2004). Un breu recull documentat de les races extingides de bestiar a Catalunya. Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès. Annals 2002-2003. IBIX 3, 125-138. [PDF 1014kb]

PARÉS P.M., FRANCESCH A., JORDANA J. i SUCH X. (2005). Catalans de Pèl i Ploma. –Races domèstiques autòctones de Catalunya-. Ed. Lynx Promocions, S.L., Barcelona.

PARÉS P.M., FRANCESCH A., JORDANA J. i SUCH X. (2006). Races autòctones, la protecció d’un patrimoni col.lectiu. Agro-Cultura, 25: 30-34. [PDF 255kb]

PARÉS P. M. (2019). Sobre races i etnologia animal a Catalunya. Quaderns Agraris. 46: 113-126. doi: 10.2436/20.1503.01.99 [PDF 659kb]

SERVEI DE PRODUCCIÓ RAMADERA (2003). Situació actual i actuacions per a les races autòctones de Catalunya. Catalunya Rural i Agrària, 96, 19-22. [PDF 120kb]

SIERRA I., JORDANA J., PAYERAS Ll. y FRESNO M. (1998). Situación actual de las razas bovinas del nordeste español y de las islas. Bovis, 81, 51-83. [PDF 1733kb]

TORRES E. (2007). Las razas autóctonas catalanas y su recuperación. En: Libro Conmemorativo del Centenario del Cuerpo Nacional Veterinario. Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid. pp: 333-343. ISBN: 978-84-491-0778-8. [PDF 352kb]

Congressos

AVELLANET R., ARANGUREN-MÉNDEZ J.A. y JORDANA J. (2002). Programa de recuperación de la raza bovina Pallaresa. III Congreso Ibérico sobre los Recursos Genéticos Animales, Madrid. El Arca, 5, 22. [PDF 114kb]

FERRANDO A., PARÉS P.M., SINFREU I. y JORDANA J. (2012). Efecto de la entrada de nuevos reproductores en la raza bovina Pallaresa y estrategias para minimizar el aumento de la consanguinidad mediante el análisis de la coascendencia genealógica. VIII Congresso Ibérico sobre Recursos Genéticos Animais, Évora (Portugal). Resumo das Comunicaçoes, 60. [PDF 7606kb]

MARMI J., CASAS M. y JORDANA J. (2005). Estudio de la estructura genética, a partir de su información genealógica, de una raza bovina en situación crítica de extinción: la vaca Pallaresa. V Simposio de Recursos Genéticos para América Latina y el Caribe. Montevideo (Uruguay). Libro de Resúmenes, pp: 110. [PDF 619kb]


Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: febrer 2021