VACA PALLARESA
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  • Ordre AAM/147/2011, de 30 de juny, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça bovina Pallaresa i se n’aprova la reglamentació específica i l’estàndard racial (DOGC Núm. 5916, de 8 de juliol de 2011) [PDF 334kb] [Consulta DOGC]

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
  • Ordre AAA/1357/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 191, de 9 d'agost de 2016) [PDF 149kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. (BOE Núm. 63, de 14 de març de 2015) [PDF 167kb] [Consulta BOE]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018