ASE CATALÀ
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 • Ordre ARP/78/2002, de 14 de març, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la Raça Asinina Catalana (DOGC Núm. 3601, de 22 de març de 2002) [Consulta DOGC]
 • Resolució ARP/680/2002, de 26 de març, per la qual es reglamenta el Llibre Genealògic de la Raça Asinina Catalana (DOGC Núm. 3608, de 4 d'abril de 2002) [PDF 34kb] [Consulta DOGC]

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
 • Ordre AAA/1357/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 191, de 9 d'agost de 2016) [PDF 149kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. (BOE Núm. 63, de 14 de març de 2015) [PDF 167kb] [Consulta BOE]
 • Ordre AAA/251/2012, de 9 de febrer, per la que es modifiquen l'Annex I del Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, l'Annex del Reial Decret 558/2001, de 25 de maig, pel que es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de pura raça i l'Annex III del Reial Decret 841/2011, de 17 de juny, pel que s'estableixen les condicions bàsiques de recollida, emmagatzematge, distribució i comercialització de material genètic de les espècies bovina, ovina, caprina i porcina i dels èquids. (BOE Núm. 39, de 15 de febrer de 2012) [PDF 160kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 1701/2011, de 18 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel que s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina. (BOE Núm. 296, de 9 de desembre de 2011) [PDF 173kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel que s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina. (BOE Núm. 256, de 23 d'octubre de 2009) [PDF 452kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE Núm. 23, de 27 de gener de 2009) [PDF 540kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 1366/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones en perill d'extinció (BOE Núm. 264, de 3 de novembre de 2007) [PDF 104kb] [Consulta BOE]
 • Ordre APA/661/2006, de 3 de març, per la que es substitueix l'Annex del Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s'actualitza el "Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España" (BOE Núm. 59, de 10 de març de 2006) [PDF 53kb] [Consulta BOE]
 • Ordre APA/2724/2004, de 26 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció. (BOE Núm. 192, de 10 d'agost de 2004) [PDF 34kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 997/1999, de 11 de juny, sobre el foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció. (BOE Núm. 140, de 12 de juny de 1999) [PDF 20kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s'actualitza el "Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España" (BOE Núm. 279, de 21 de novembre de 1997) [PDF 189kb] [Consulta BOE]

 

DOUE: Diari Oficial de la Unió Europea
 • Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, pel que s’apliquen les Directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que es refereix als mètodes d’identificació dels èquids, regula la identificació equina a nivell europeu. [PDF 404kb]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018