GOS D'ATURA CATALÀ
         
         
   
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
  • Ordre AAA/251/2012, de 9 de febrer, per la que es modifiquen l'Annex I del Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, l'Annex del Reial Decret 558/2001, de 25 de maig, pel que es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de pura raça i l'Annex III del Reial Decret 841/2011, de 17 de juny, pel que s'estableixen les condicions bàsiques de recollida, emmagatzematge, distribució i comercialització de material genètic de les espècies bovina, ovina, caprina i porcina i dels èquids. (BOE Núm. 39, de 15 de febrer de 2012) [PDF 160kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 558/2001, de 25 de maig, pel qual es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de raça pura. (BOE Núm. 142, de 14 de juny de 2001) [PDF 152kb] [Consulta BOE]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018