VACA BRUNA DELS PIRINEUS
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  • Ordre de 24 d'agost de 1990, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça Bruna dels Pirineus (DOGC Núm. 1344, de 17 de setembre de 1990) [PDF 27kb] [Consulta DOGC]
  • Resolució de 10 de setembre de 1990, per la qual es reglamenta el Llibre Genealògic de la raça Bruna dels Pirineus (DOGC Núm. 1349, d'1 d'octubre de 1990) [PDF 209kb] [Consulta DOGC]

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
  • Ordre AAA/1357/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 191, de 9 d'agost de 2016) [PDF 149kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. (BOE Núm. 63, de 14 de març de 2015) [PDF 167kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE Núm. 23, de 27 de gener de 2009) [PDF 540kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 1366/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones en perill d'extinció (BOE Núm. 264, de 3 de novembre de 2007) [PDF 104kb] [Consulta BOE]
  • Ordre APA/661/2006, de 3 de març, per la que es substitueix l'Annex del Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s'actualitza el "Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España" (BOE Núm. 59, de 10 de març de 2006) [PDF 53kb] [Consulta BOE]
  • Ordre APA/2724/2004, de 26 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció. (BOE Núm. 192, de 10 d'agost de 2004) [PDF 34kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 997/1999, de 11 de juny, sobre el foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció. (BOE Núm. 140, de 12 de juny de 1999) [PDF 20kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s'actualitza el "Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España" (BOE Núm. 279, de 21 de novembre de 1997) [PDF 189kb] [Consulta BOE]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018