CAVALL PIRINENC CATALÀ
         
         
   
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  • Resolució AAR/1419/2010, de 21 d'abril, per la qual es prorroga la vigència del Registre Fundacional del Llibre Genealògic de la raça equina Cavall Pirinenc Català (DOGC Núm. 5623, de 6 de maig de 2010) [PDF 281kb] [Consulta DOGC]
  • Ordre AAR/184/2008, de 24 d'abril, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça equina Cavall Pirinenc Català, i se n'aprova la reglamentació específica i el seu estàndard racial (DOGC Núm. 5122, de 30 d'abril de 2008) [PDF 304kb] [Consulta DOGC]
  • Decret 155/2002, de 28 de maig, pel qual es crea la Comissió Assessora del Sector Equí a Catalunya i se'n regulen la composició i les funcions (DOGC Núm. 3652, de 7 de juny de 2002) [Consulta DOGC]

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
  • Ordre AAA/1357/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 191, de 9 d'agost de 2016) [PDF 149kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. (BOE Núm. 63, de 14 de març de 2015) [PDF 167kb] [Consulta BOE]
  • Ordre AAA/251/2012, de 9 de febrer, per la que es modifiquen l'Annex I del Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes, l'Annex del Reial Decret 558/2001, de 25 de maig, pel que es regula el reconeixement oficial de les organitzacions o associacions de criadors de gossos de pura raça i l'Annex III del Reial Decret 841/2011, de 17 de juny, pel que s'estableixen les condicions bàsiques de recollida, emmagatzematge, distribució i comercialització de material genètic de les espècies bovina, ovina, caprina i porcina i dels èquids. (BOE Núm. 39, de 15 de febrer de 2012) [PDF 160kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 1701/2011, de 18 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel que s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina. (BOE Núm. 296, de 9 de desembre de 2011) [PDF 173kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 1515/2009, de 2 d'octubre, pel que s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de l'espècie equina. (BOE Núm. 256, de 23 d'octubre de 2009) [PDF 452kb][Consulta BOE]
  • Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 23, de 27 de gener de 2009) [PDF 540kb] [Consulta BOE]

 

DOUE: Diari Oficial de la Unió Europea
  • Reglament (CE) 504/2008 de la Comissió, de 6 de juny de 2008, pel que s’apliquen les Directives 90/426/CEE i 90/427/CEE pel que es refereix als mètodes d’identificació dels èquids, regula la identificació equina a nivell europeu. [PDF 404kb]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018