GALLINES, OQUES I COLOMS
LEGISLACIÓ
         
         
   
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
  • Ordre AAR/489/2008, de 17 de novembre, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça de galls i gallines Prat i se n'aprova la reglamentació específica i l'estàndard racial (DOGC Núm. 5266, de 26 de novembre del 2008) [PDF 262kb] [Consulta DOGC]
  • Ordre AAR/506/2008, de 25 de novembre, per la qual es crea el Llibre Genealògic de galls i gallines de raça Penedesenca, i se n'aprova la reglamentació específica i l'estàndard racial (DOGC Núm. 5270, de 2 de desembre del 2008) [PDF 249kb] [Consulta DOGC]
  • Ordre AAM/258/2011, de 5 d'octubre, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça de gall i gallina Empordanesa, i se n'aprova la reglamentació específica i l'estàndard racial (DOGC Núm. 5982, d'11 d'octubre del 2011) [PDF 354kb] [Consulta DOGC]

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
  • Ordre AAA/1357/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 191, de 9 d'agost de 2016) [PDF 149kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. (BOE Núm. 63, de 14 de març de 2015) [PDF 167kb] [Consulta BOE]
  • Ordre ARM/574/2010, de 4 de març, pel que es modifica l'annex I del Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE Núm. 62, de 12 de març de 2010) [PDF 164kb] [Consulta BOE]

    Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE Núm. 23, de 27 de gener de 2009) [PDF 540kb] [Consulta BOE]
  • Reial Decret 1366/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones en perill d'extinció (BOE Núm. 264, de 3 de novembre de 2007) [PDF 104kb] [Consulta BOE]

 

   
Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018