ASE CATALÀ
ALTRES TEMES:
LA BIOMETRIA DE L'ASE CATALÀ
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA BIOMETRIA DE L'ASE CATALÀ

Presentem aquí l’estudi morfològic quantitatiu realitzat en una mostra aleatòria de 69 individus adults (25 guarans de 3 a 13 anys y 44 someres de 3 a 17 anys) l’any 1997 (Folch and Jordana, 1997). No obstant, es disposa d’estudis més recents realitzats amb un major nombre d’animals (35 guarans i 81 someres) que no comentarem ja que els resultats són molt semblants (García E., dades no publicades). Les 26 variables biomètriques analitzades (13 troncals, 7 cefàliques i 6 de les extremitats) es varen prendre mitjançant bastó zoomètric, compàs de broques i cinta mètrica. L'anàlisi estadístic es realitzà mitjançant estadística descriptiva utilitzant el paquet informàtic SAS (SAS, 1996). Presentem aquí únicament les mitjanes arrodonides i els valors mínims i màxims per a mascles i femelles.

Variables Morfològiques
Mascles
Femelles
Alçada a la creu
142 (129-156)
136 (123-148)
Alçada al dors
137 (126-152)
133 (120-144)
Alçada a la gropa
140 (125-155)
136 (123-145)
Alçada a la pelvis
142 (126-157)
138 (125-149)
Alçada als corrons
143 (127-157)
140 (127-150)
Alçada a la rabada
133 (110-155)
127 (115-138)
Diàmetre longitudinal
146 (132-163)
144 (119-162)
Diàmetre dorsoesternal
60 (53-66)
59 (52-67)
Diàmetre entre-rabassa
35 (28-40)
32 (26-40)
Diàmetre bicostal
42 (35-52)
39 (29-50)
Amplada de la gropa
42 (37-46)
43 (37-49)
Longitud de la gropa
46 (42-49)
44 (38-54)
Longitud del cap
61 (55-68)
58 (52-66)
Profunditat del cap
40 (34-45)
39 (32-46)
Longitud del crani
28 (21-32)
27 (19-34)
Longitud de la cara
41 (27-53)
38 (25-46)
Amplada del crani
21 (18-25)
20 (17-23)
Amplada del cap
25 (21-28)
23 (16-29)
Perímetre toràcic
157 (146-170)
155 (140-169)
Perímetre del genoll
34 (30-38)
29 (26-33)
Perímetre de la canya
20 (18-23)
18 (15-20)
Perímetre de la garreta
26 (23-31)
23 (19-28)
Perímetre del travador
19 (16-23)
17 (15-19)
Perímetre de la corona
30 (25-36)
30 (21-39)
Perímetre del garró
41 (35-45)
38 (33-45)
Longitud de l’orella
32 (29-37)
34 (29-40)

 

Inici pàgina
Pàgina inicial Temes

 

 
     
 
Darrera actualització: agost 2005