ASE CATALÀ
ALTRES TEMES:
ELS PROGRAMES DE CESSIÓ I LA INSEMINACIÓ ARTIFICIAL
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELS PROGRAMES DE CESSIÓ I LA INSEMINACIÓ ARTIFICIAL

L’associació AFRAC, i ja des dels seus inicis, ha vingut mantenint un interessant Programa de Cessió dels seus reproductors, amb l’objectiu últim de captació de nous socis i recuperació de la raça. Bàsicament consisteix en cedir una somera a un potencial criador, eximint-lo així de l’onerosa càrrega econòmica de la seva compra, i proporcionant-li la possibilitat de cobrir-la a través de la parada itinerant de que disposa l’AFRAC, és a dir, deixant-li un guarà el temps necessari per a que la femella quedi prenyada. El criador, i lògicament soci d’AFRAC, es compromet a retornar a l’associació dos pollins (un mascle i una femella). A partir d’aquest moment, tota la descendència posterior, així com, la somera inicialment cedida, passen a ser propietat exclusiva del nou criador. Tots els ases de l’associació són vacunats mitjançant una vacuna combinada, influença – tètanus; i s’aconsella, fermament als associats, que realitzin dues vegades a l’any una desparasitació intestinal.

De forma encara incipient, l’AFRAC està elaborant uns petits nuclis de selecció, amb mascles millorants i femelles d’elevada qualitat, d’on sortiran els futurs guarans, que de forma rotativa, l’associació cedeix als seus associats per a millorar la producció.

Respecte a la Inseminació Artificial, podem comentar que, encara que és una tecnologia molt estesa en altres espècies, s’ha vingut utilitzant molt poc en els ases. Únicament tenim les experiències realitzades per Gastal i col. (1996) i Mello i col. (2000) en ases brasilers; les de Trimeche i col. (1998) en el Baudet du Poitou; i les de Serres i col. (2002) en l’ase Zamorano-Leonés. En els guarans catalans, les experiències fetes pel Sr. Joan Gassó, al Centre de Congelació de Semen de la finca Fuïves, i les realitzades per la Facultat de Veterinària de Barcelona en els darrers anys, són també molt interessants.

En la raça que ens ocupa, la Catalana, la utilització de semen fresc, acabat de recollir, ofereix molts bons resultats. No obstant, encara es fa necessari molta recerca en quant a la seva conservació. La utilització de semen refrigerat (entre 4º i 7º C) també està proporcionant bons resultats de supervivència i fertilitat, encara que per ara durant no més de 48 hores, donant-se una gran variabilitat en funció dels diluents espermàtics empleats i el protocol de conservació. I per últim, en referència al semen congelat, que permet la conservació indefinida en nitrogen líquid (-196º C), els resultats obtinguts fins al moment, amb relació a la supervivència espermàtica a la descongelació, estan sent molt acceptables. No obstant, devem comentar que, quant aquest semen s’utilitza sobre eugues, és molt més fàcil obtenir gestacions que quant s’utilitza sobre someres. El nou protocol que s’està dissenyant a la Facultat de Veterinària, sembla que està millorant bastant aquesta fertilitat, i oferint resultats molt esperançadors per a la conservació criogènica dels guarans catalans.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial Temes

 

 
     
 
Darrera actualització: agost 2005