CABRA CATALANA
ALTRES TEMES:
ESTUDIS MORFOLÒGICS COMPARATIUS AMB RACES AFINS
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ESTUDIS MORFOLÒGICS COMPARATIUS AMB RACES AFINS

L'origen filogenètic d'aquesta població és confús. Probablement d'ascendència centreeuropea amb importants introgressions del tronc pirinenc, cèltic i serrà blanc o celtibèric al llarg de la seva història. Encara que guarda certes semblances morfològiques amb elles, també són moltes les diferències que les separen, sobretot de disseny cornual, cromàtica, pavellons auditius i perfils cefàlics.

S'han realitzat, però, diversos treballs comparatius a títol morfològic, per comprovar el grau de similitud actual i procedir, d'aquesta manera, a realitzar alguna que altra inferència de tipus filogenètic, a partir de caràcters morfològics. Inferències del tot esbiaixades per a aquest tipus de caràcters, sotmesos durant generacions tant a la selecció natural com l'artificial. No obstant això, sí que ens poden orientar quant a les similituds/dissemblances que mantenen les races analitzades en l'actualitat a aquest nivell (Fernández et al., 2016; Parés i Kucherova, 2015; Parés, 2015 i 2017).

Parés (2017) va determinar els índexs de similitud morfològica entre diverses races caprines ibèriques i la catalana. Les races van ser les següents: Alpina Espanyola (ALP), Blanca Andalusa (AND), Negra Serrana (SER), Mesetas (MES), Murciano-Granadina (MUR), Malaguenya (MAL), Pirinenca (PIR), Blanca de Rasquera (Rasq) i Catalana (CAT). Es van utilitzar 9 variables zoomètriques comunes a totes elles (Taula 1) i es van obtenir els índexs de similitud (IMD: índex morfològic de distància; Taula 2), amb els quals es va construir el diagrama de relacions que es mostra a la Figura 1. Per a les anàlisis es va utilitzar el paquet estadístic PAST (Hammer et.al., 2001).

L'IMD va prendre un valor mitjà entre races de 20,87±9,86. La raça Catalana va mostrar la menor similitud amb la Alpina Espanyola (IMD=41,91) i la major amb la Blanca de Rasquera (IMD=13,55). Amb els tres ecotips (zones pastorals) de Blanca de Rasquera va conformar un mateix clúster, encara que clarament diferenciat d'ells. Els següents valors de major similitud es correspondrien amb l'Agrupació de les Mesetas (IMD=16,99) i la Blanca Andalusa (IMD=17,07), concloent que, a nivell morfològic, la raça Catalana podria ser considerada com pertanyent al gran grup celtibèric.

Un altre treball previ del mateix autor (Parés, 2015), confirmaria, a nivell morfològic, aquesta agrupació. En aquesta aportació s'utilitza el pes corporal com un caràcter per a la comparació de races. Les tres úniques variables analitzades van ser: pes corporal, ràtio corporal entre sexes i perímetre toràcic. Es va realitzar l'estudi comparatiu amb 11 races caprines: Azpi-Gorri (AG), Blanca Andalusa (BAND), Blanca Celtibérica (BC), Blanca de Rasquera (BRAS), Catalana (CAT), Malaguenya (MAL), Moncaína (MON), Murciano-Granadina (MG), Negra Serrana (NSE) i Pirinenca (PYR). La raça africana Zambiana (ZA) va ser utilitzada com a població outgroup. Per construir el dendrograma de relacions es van utilitzar els valors de distància de Mahalanobis. Les anàlisis es van realitzar amb el paquet PAST (Hammer et.al., 2001). Les relacions obtingudes, tal com s'aprecia a la Figura 2, confirmarien, a nivell morfològic, l'adscripció de la Catalana al tronc Celtibéric.

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018