OVELLA RIPOLLESA
         
         
 
LES VAQUES
LES OVELLES
LES CABRES
ELS CAVALLS
ELS ASES
ELS GOSSOS
LES AUS
 
 LEGISLACIÓ
DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
 • Ordre de 5 de novembre de 1990, per la qual es crea el Llibre Genealògic de la raça ovina Ripollesa (DOGC Núm. 1376, de 5 de desembre de 1990) [PDF 94kb] [Consulta DOGC]
 • Resolució de 13 de febrer de 1991, per la qual es reglamenta el Llibre Genealògic de la raça ovina Ripollesa (DOGC Núm. 1413, de 1 de març de 1991) [PDF 250kb] [Consulta DOGC]
 • Resolució de 16 d'octubre de 1991, de modificació de la Resolució de 13 de febrer de 1991, sobre reglamentació del llibre genealògic de la raça ovina Ripollesa (DOGC Núm. 1515, de 8 de novembre de 1991) [PDF 106kb] [Consulta DOGC]

 

BOE: Butlletí Oficial de l'Estat
 • Ordre AAA/1357/2016, de 29 de juliol, per la qual es modifica l’annex I del Reial decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes. (BOE Núm. 191, de 9 d'agost de 2016) [PDF 149kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles. (BOE Núm. 63, de 14 de març de 2015) [PDF 167kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 2129/2008, de 26 de desembre, pel que s'estableix el Programa nacional de conservació, millora i foment de les races ramaderes (BOE Núm. 23, de 27 de gener de 2009) [PDF 540kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 1366/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones en perill d'extinció (BOE Núm. 264, de 3 de novembre de 2007) [PDF 104kb] [Consulta BOE]
 • Ordre APA/661/2006, de 3 de març, per la que es substitueix l'Annex del Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s'actualitza el "Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España" (BOE Núm. 59, de 10 de març de 2006) [PDF 53kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 947/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix un sistema d'identificació i registre dels animals de les espècies ovina i caprina. (BOE Núm. 181, de 30 de juliol de 2005) [PDF 336kb] [Consulta BOE]
 • Ordre APA/2724/2004, de 26 de juliol, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció. (BOE Núm. 192, de 10 d'agost de 2004) [PDF 34kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 997/1999, de 11 de juny, sobre el foment de les races autòctones espanyoles de protecció especial en perill d'extinció. (BOE Núm. 140, de 12 de juny de 1999) [PDF 20kb] [Consulta BOE]
 • Reial Decret 1682/1997, de 7 de novembre, pel qual s'actualitza el "Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España" (BOE Núm. 279, de 21 de novembre de 1997) [PDF 189kb] [Consulta BOE]

 

Inici pàgina
Pàgina inicial

 

 
     
 
Darrera actualització: novembre 2018